Regulamin usług serwisu 4holiday.pl

Regulamin określa zasady korzystania z usług 4holiday.pl zwanym dalej serwisem przez firmę / osobę zwaną dalej klientem.

§1

Serwis na swoich stronach umożliwia zamieszczanie i prezentowanie obiektów noclegów.

§2

Korzystanie z usług serwisu wiąże się z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.

§3

Serwis poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego umożliwia klientowi zamieszczanie ofert obiektów noclegowych.

§4

Dodanie obiektu do serwisu jest płatne w formie abonamentu rocznego.

§5

Wysokość opłaty abonamentowej jest zgodna z aktualnym cennikiem zmieszczonym w serwisie. Po dokonanej płatności klient otrzymuje fakturę Vat.

§6

Opłata abonamentowa jest płatna z góry i nigdy nie podlega zwrotowi w przypadku gdy prezentacja obiektu została już wyemitowana na stronach 4holiday.pl

§7

Oferty zamieszczane w serwisie są sprawdzane pod względem merytorycznym i kulturowym.

§8

Oferty mogą uledz edycji w przypadku błędów ortograficznych i stylistycznych.

§9

Klient zobowiązany jest do wpisania prawdziwych i wiarygodnych danych.

§10

Klient zobowiązany jest do wprowadzenia przynajmniej 1 zdjęcia prezentowanego obiektu.

§11

Klient zobowiązuje się do posiadania praw własności materiałów umieszczanych w serwisie.

§12

Klient w całości odpowiada za umieszczone przez siebie treści i materiały.

§13

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały zamieszczone przez klienta.

§14

Klient zobowiązany jest do wykorzystywania serwisu w sposób zgodny i właściwy z jego celem.

§15

Administrator zastrzega możliwość usunięcia oferty obiektu w każdej chwili w przypadku naruszenia postanowień regulaminu lub przepisów prawa.

§16

Klient może zakończyć współprace z administratorem w dowolnym momencie a rezygnacja z usług serwisu nie pociąga za sobą zwrotu poniesionej opłaty abonamentowej w części lub całości w przypadku gdy prezentacja obiektu została już wyemitowana na stronach 4holiday.pl

§17

Klient godzi się na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celach związanych z korzystaniem serwisu/usługi.

§18

Klient umieszczając jakiekolwiek treści (dodając prezentacje obiektu) w Serwisie wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie (publikowanie) tych treści w innych serwisach wydawanych przez właściciela niniejszego serwisu, w tym także w celach reklamowych.

§19

Administrator nie odpowiada za żadne ewentualne szkody, poniesione przez Klienta skutkiem niewłaściwego korzystania z Serwisu.

§20

Administrator nie odpowiada za utratę jakichkolwiek danych umieszczonych przez Klienta w serwisie na skutek niewłaściwego korzystania z Serwisu.

§21

Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku braku ciągłości świadczenia usług (przerwy techniczne, aktualziacje, awarie serwerów lub systemu)

§22

W przypadku wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Administratora przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw przez wykorzystanie fotografii, tekstów, materiałów nadesłanych przez klienta, przejmie on na siebie w całości odpowiedzialność i koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

§23

We wszystkich kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa, Kodeksu Cywilnego lub przepisy Prawa Handlowego.

Szukaj na mapie